WIFI Wireless Conference (delegate unit)

ราคา  บาท

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi สำหรับประธาน

 WIFI Wireless Discussing Microphone (Chairman Unit)

ราคา  บาท

1 AP Transmitter

ราคา บาท

 ลำโพงไร้สายWiFi

WIFI Ceiling Speaker